Oczekujemy większego zaangażowania firm
i rządów w kwestie środowiskowe i społeczne

 Czterech na pięciu polskich respondentów (82%) uważa, że sprawy w naszym kraju idą w złym kierunku, wynika z globalnego raportu SEC Newgate ESG Monitor. Według badania, trzy najważniejsze priorytety w Polsce to: zaadresowanie rosnących kosztów życia (41%), wzmocnienie gospodarki (33%) oraz zapewnienie bezpiecznych i przystępnych cenowo dostaw energii i paliw (32%). Wśród najgorzej ocenianych branż w kontekście ESG znajdują się w Polsce: górnictwo i surowce (4.8), przemysł lotniczy (5.2) i przemysł chemiczny (5.2) Zaledwie 8% badanych stwierdziło, że dobrze rozumie termin ‘ESG’, a 22% co prawda słyszało o tym terminie, ale nie jest pewne, co dokładnie oznacza.

ESG to angielski skrót nawiązujący do ochrony środowiska, zaangażowania społecznego i ładu korporacyjnego. SEC Newgate ESG Monitor to globalne badanie przeprowadzone na ponad dwunastu tysiącach respondentów z 12 krajów. W tym roku po raz pierwszy badaniem objęto również Polskę. Głównymi celami raportu są pomiary i monitorowanie:

 

Polacy najbardziej pesymistyczni ze wszystkich badanych nacji

Nieco mniej niż połowa (46%) wszystkich ankietowanych w ramach badania SEC Newgate ESG Monitor uznała, że sprawy w ich kraju idą we właściwym kierunku. Wśród tych nieco pesymistycznych perspektyw globalnych widać wyraźne różnice między 12 badanymi krajami, przy czym Polacy są tu najbardziej pesymistyczni: 82% ankietowanych uważa, że sprawy w naszym kraju idą w złym kierunku. Jest to najwyższy negatywny wynik wśród wszystkich państw!

 

 

Ubiegłoroczny, inauguracyjny SEC Newgate ESG Monitor, w którym nie uwzględniono Polski, unaocznił rosnące oczekiwania społeczeństw, by rządy i biznes zaangażowały się bardziej w rozwiązywanie kwestii ochrony środowiska i spraw społecznych oraz lepszego regulowania ładu korporacyjnego (ESG). Natomiast tegoroczne wyniki odzwierciedlają obawy związane z: wojną na Ukrainie, skutkami pandemii, rosnącymi cenami energii, dużym skokiem inflacji, rosnącymi kosztami życia.

 

Kluczowe wnioski z badań przeprowadzonych w 12 wiodących gospodarkach są następujące:

Trzy największe obawy polskich respondentów związane z ESG

W odpowiedziach na pytanie otwarte dotyczące jednej kwestii ESG, która zdaniem respondentów jest najważniejsza dla firm w ich kraju (z odpowiedziami następnie zakodowanymi w tematach), ochrona środowiska była wyraźnym liderem. Wskazało na nią 17% wszystkich respondentów, przy czym w Polsce aż 34% wszystkich badanych. Na kolejnych miejscach znalazły się zmiany klimatyczne (11% na świecie i tylko 1% w Polsce) oraz warunki i płace pracowników (7% na świecie, w Polsce 10%). W sumie kwestie środowiskowe zostały przytoczone w blisko połowie wszystkich odpowiedzi (46% na świecie, 39% w Polsce). Kwestie społeczne i zarządzania były mniej naglące i poruszane na niższych szczeblach zarówno na świecie, jak i w naszym kraju. W sumie 27% ankietowanych wskazało na kwestie społeczne w Polsce (28% na świecie), a tylko 8% wskazało na kwestie związane z zarządzaniem (10% na świecie).

Wolimy, by ciężar działań ESG spoczywał na korporacjach

Ankietowani uważają, że dużo ważniejsze jest działanie firm na rzecz ESG niż ich osobiste działanie, które przekłada się na decyzje zakupowe.

 

Polacy najniżej ze wszystkich nacji oceniają firmy – zarówno te duże, jak i te małe

Polscy respondenci ESG Monitor przyznali najniższe noty ze wszystkich badanych nacji zarówno dużym firmom (5,5 w skali 1-10) oraz małym przedsiębiorstwom (5,1 w skali 1-10). Zupełnie odwrotnie, uczestnicy badania ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich najwyżej ocenili zarówno małe, jak i duże firmy. Co ciekawe, ankietowani ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Singapuru przyznali, że bardziej w kontekście ESG cenią firmy duże niż małe. Z kolei mieszkańcy USA, Australii, Niemiec, Szwecji i Wielkiej Brytanii przyznali znacznie wyższe oceny mniejszym przedsiębiorcom niż wielkim korporacjom.

 

Na świecie wysoko oceniany sektor zdrowia, w Polsce platformy zakupowe

Jeśli chodzi o ocenę ESG w konkretnych branżach, najwyższe wyniki na poziomie światowym otrzymały sektor opieki zdrowotnej, supermarkety i branża edukacyjna/szkoleniowa – to one zostały ocenione najlepiej, tuż za nimi znalazły się technologia i telekomunikacja, rolnictwo i hotelarstwo. Ogólnie najniższe noty otrzymały przemysły chemiczny i górniczy.

W Polsce najlepiej oceniane branże w kontekście ESG to:

Najgorzej w oczach polskich respondentów plasują się branże:

„ESG” niezrozumiałe dla większości obywateli

Globalnie nadal spontaniczna świadomość terminu ESG jest ograniczona, mniej niż jeden na sześciu uczestników badania ESG Monitor (15%) twierdzi, że dobrze go rozumie. Warto zaznaczyć, że to dane z Polski obniżają średni globalny wynik, ponieważ w naszym kraju zaledwie 8% badanych czuje, że rozumie pojęcie ESG, a 22% słyszało o tym terminie, ale nie jest pewne, co dokładnie oznacza (w porównaniu do 31% badanych na świecie).

Pomimo ograniczonej świadomości kolejne pytania pokazują, że społeczność rozumie pojęcie po jego wyjaśnieniu. Pokazuje to, jak wiele aktywności edukacyjnych należy przedsięwziąć zaledwie rok przed wejściem w życie obligatoryjnego raportowania w zakresie ESG dla wszystkich spółek giełdowych w Polsce.

Podobnie jak w przypadku terminu ESG, spontaniczna świadomość określenia „Net Zero” była również ograniczona – tu odpowiedzi polskich respondentów są niemal zbieżne ze średnimi wynikami globalnymi. Mniej niż jeden na pięciu uczestników (18%) twierdzi, że dobrze go rozumie, a 40% badanych twierdzi, że słyszała ten termin, ale nie była pewna, co się za nim kryje.

 

 

 

Jak dobrze poinformowani są ludzie w zakresie praktyk ESG?

Wiedza społeczności na temat działań ESG i wyników firm w tym zakresie jest ograniczona – uczestnicy badania zgłaszali mniejsze niż przeciętne poczucie bycia poinformowanym, średnio 4,7 na 10 osób (gdzie 10 znaczyło „bardzo dobrze poinformowani”). Największą satysfakcję w związku z dostępem do informacji czuli respondenci ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich (średnio 7,0), Singapuru (5,7) i Hongkongu (5,3), najmniej poinformowane są nacje pochodzące z Europy. Wszystkie badane europejskie kraje wskazują na deficyt informacji: wynik dla Polski to 4,4 na 10. Nienajlepsze są także wyniki dla naszych bezpośrednich sąsiadów: w Szwecji to 3,5, a w Niemczech 3,7.

 

Źródła informacji o wynikach ESG firmy

Wyszukiwarki, strony internetowe firm i media społecznościowe są głównymi źródłami informacji o działaniach ESG i wynikach firm na poziomie światowym. Mimo że serwisy Google i strony firmowe są najczęściej używanym kanałem informacyjnym wśród wszystkich grup wiekowych, osoby poniżej 35. roku życia szczególnie chętnie szukały informacji w Internecie, podczas gdy starsze grupy wiekowe (powyżej 65. roku życia) częściej szukały informacji także offline.

W wielu badanych krajach nastąpił spadek zainteresowania ESG, co sugeruje, że obecnie ludzie skupiają się na bardziej palących problemach. We wszystkich trzech filarach, sprawy ESG cieszyły się największym zainteresowaniem w Zjednoczonych Emiratach Arabskich (z ogólną średnią zainteresowania ESG na poziomie 8,3 na 10), Kolumbii (8,0) i we Włoszech (7,3). Zainteresowanie polskich respondentów to wynik 6,0 na 10. Warto dodać, że w większości krajów uczestnicy byli bardziej zainteresowani kwestiami środowiskowymi i społecznymi niż nadzorem korporacyjnym.

 

Raport globalny za 2022 rok oraz raporty dla poszczególnych państw biorących udział w badaniu są dostępne do pobrania:

Reports – ESG Monitor | SEC Newgate